หนังสือสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ระดับกลาง ฉบับเสริมทักษะ อ่าน เขียน (Intermediate Thai Plus+)