หนังสือสอนภาษาไทย เพื่อใช้สอนชาวต่างชาติ ทุกเล่มแต่งโดย อาจารย์ รัตน์เรขา ฤทธิศร

*สามารถดูตัวอย่างหนังสือและซีดีได้ด้วยการคลิกที่รูป

Beginning Thai
เน้นการฟัง-พูด
(156 หน้า) (26 บทเรียน)
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันระดับต้น เช่น อาหาร ตัวเลข ผลไม้ รสชาติ เครื่องดื่ม เป็นต้น บทสนทนาภาษาไทยเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้

Focus on listening – speaking.
(156 pages) (26 lessons)
Vocabulary related to basic daily life such as food, numbers, fruits, flavors, beverages, etc. Thai conversation for use in daily life.

Beginning Thai +Plus
เน้นการอ่าน-เขียน
(153 หน้า)
(15 บทเรียน + 11 บทสนทนาภาษาไทยระดับต้น)
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันระดับต้น เช่น อาหาร ก๋วยเตี๋ยว ตัวเลข ผลไม้ รสชาติ แนะนำตนเอง เป็นต้น เรื่องสั้นภาษาไทย ตัวอย่างบทสนทนาการสนทนาภาษาไทยระดับต้น

Focus on reading and writing.
(153 pages)
(15 lessons + 11 Thai conversation beginning level)
Vocabulary related to basic daily life, such as food, noodles, numbers, fruits, flavors, self-introduction, etc. Thai short stories and examples of Thai conversations beginning level.

Intermediate Thai
เน้นการฟัง-พูด
(163 หน้า) (20 บทเรียน + 20 บทสนทนาภาษาไทย)
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันระดับกลาง เช่น สถานที่ ทิศทาง ทิศ ภาค ฤดู เป็นต้น บทสนทนาภาษาไทยเพื่อใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวันได้

Focus on listening – speaking.
(163 pages) (20 lessons + 20 Thai conversation)
Vocabulary related to everyday life at the intermediate level, such as places, directions, seasons, etc. Thai conversation for use in daily life.

Intermediate Thai +Plus
เน้นการอ่าน-เขียน
(155 หน้า)
(15 บทเรียน + 20 เรื่องสั้นภาษาไทยระดับกลาง)
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสังคมระดับกลาง เช่น ความรัก การแต่งงาน อาหารการกิน สุขภาพ คนไทย ภาษาไทย การศึกษา การละเล่น ความเชื่อ สิ่งแวดล้อม สื่อโซเชียล ความหวัง ทางเลือก การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย เป็นต้น 20 เรื่องสั้นภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติระดับกลาง

Focus on reading and writing.
(155 pages)
(15 lessons + 20 Thai short stories intermediate level)
Vocabulary related to daily life, art, culture, way of life and society intermediate level such as love, marriage, food, health, Thai people, Thai language, education, play, beliefs, environment, social media, hopes, choices, changes in Thai society, etc. 20 Thai short stories for foreigners intermediate level.

Basic Thai – Reading and Writing Book 1
เน้นการอ่าน-เขียน
(174 หน้า) (11 บทเรียน)
คำศัพท์และเรื่องสั้นที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและการเขียนภาษาไทยระดับพื้นฐานในหัวข้อ วิธีเขียนอักษรภาษาไทย อักษรไทย สระภาษาไทย ตัวสะกด วรรณยุกต์ การประสมอักษรภาษาไทย อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำ เป็นต้น

Focus on reading and writing.
(174 pages) (11 lessons)
Vocabulary and short stories related to basic Thai reading and writing. Topic about : How to write Thai characters, Thai characters, Thai vowels, spelling, tonal, compound Thai characters, middle class consonants, high class consonants, low class consonants, etc.

Basic Thai – Reading and Writing Book 2
เน้นการอ่าน-เขียน
(163 หน้า) (32 บทเรียน)
คำศัพท์และเรื่องสั้นที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและการเขียนภาษาไทยระดับพื้นฐานในหัวข้อ คำควบกล้ำ อักษรนำ อักษรนำพิเศษ การใช้ ฤ การใช้ไม้ไต่คู้ เป็นต้น

Focus on reading and writing.
(163 pages) (32 lessons)
Vocabulary and short stories related to basic Thai reading and writing in the topic of cluster word, leading consonants, special leading consonants, how to use ฤ, how to use “ไม้ไต่คู้”, etc.

Thai Short Stories Book 1
การฟัง-การพูด-การอ่าน-การเขียน
(157 หน้า) (35 เรื่องสั้น)
เรื่องสั้นภาษาไทย 35 เรื่อง ประกอบด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง แบบฝึกหัดแต่งประโยคจากคำศัพท์ที่กำหนดให้ เรื่องสั้นต่างๆ และตอบคำถามจากเรื่อง

Listening – speaking – reading – writing
(157 pages) (35 short stories)
35 Thai short stories containing : related vocabulary, exercises making sentences from the vocabulary given. Various short stories and answer questions from the stories.

Thai Short Stories Book 2
การฟัง-การพูด-การอ่าน-การเขียน (145 หน้า) (20 เรื่องสั้น + 10 บทสนทนาภาษาไทย)
เรื่องสั้นภาษาไทย 20 เรื่อง ประกอบด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง แบบฝึกหัดเลือกคำศัพท์เติมในช่องว่างให้ถูกต้อง แบบฝึกหัดแต่งประโยคจากคำศัพท์ที่กำหนดให้ เรื่องสั้นต่างๆ พร้อมตอบคำถามจากเรื่อง 10 บทสนทนาภาษาไทย และ 150 คำศัพท์ภาษาไทยที่น่าสนใจ

Listening – speaking – reading – writing (145 pages) (20 short stories + 10 Thai conversation)
20 Thai short stories containing : related vocabulary, exercise choose the words and fill in the blanks, exercises making sentences from the vocabulary given. Various short stories and answer questions from the stories. 10 Thai dialogue and 150 interesting Thai vocabularies.

100 Questions
หนังสือ 100 คำถาม สอนไทยให้ต่างชาติ
เป็นหนังสือรวบรวมคำถามในห้องเรียน ของนักเรียนต่างชาติ
และคำตอบจากอาจารย์เร ในแต่ละคำถาม อ่านเข้าใจง่าย
ได้ความรู้เอาไปปรับใช้ หนังสือเป็นกระดาษถนอมสายตา
ปกเคลือบอย่างดี รูปภาพประกอบพิมพ์สีทุกหน้า ขนาดพกพา

Audio CD และ Mp3 CD

ใช้ฟังในเครื่องเล่น หรือ Computer PC ใช้เพื่อประกอบหนังสือสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ หลักสูตรเฉพาะของ อ.รัตน์เรขา ฤทธิศร เท่านั้น (ต้องมีหนังสืออยู่ก่อนแล้ว) ปัจจุบันมี 6 แผ่น คือ Beginning, Intermediate, Reading and Writing 1 และ 2 , Thai Short Stories 1 และ 2

( วิธีการสั่งซื้อหนังสือ และ CD )

**หมายเหตุ (โปรดอ่าน)
ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนอาจารย์เร ด้วยการสั่งซื้อหนังสือของแท้ หนังสือทุกเล่มมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ห้ามมิให้ผลิตซ้ำหรือลอกเลียนแบบเพื่อจำหน่าย หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ผู้ใดฝ่าฝืน จะมีความผิดตามกฎหมาย หนังสือชุดนี้ไม่ใช่คู่มือการสอน ไม่มีวิธีการสอนอยู่ในหนังสือ แต่ท่านสามารถมาเรียนรู้วิธีการสอนได้จากคอร์สอบรมการสอนตามหลักสูตรของหนังสือ (รายละเอียดและวิธีการสมัครเข้าอบรม) *สามารถดูตัวอย่างหนังสือได้ด้วยการคลิกที่รูปหนังสือ